Informacja o Cookies & Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób traktowania przez Restaurację Brasserie 27 danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.brasserie27.com, w tym zasady ich gromadzenia i przetwarzania. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Serwis internetowy www.brasserie27.com ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.brasserie27.com jest Opal Investments Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-073) przy ul. Św. Antoniego 2/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253419, REGON 140488361, NIP 5272501581, adres e-mail: kontakt@brasserie27.com.

Zakres danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem serwisu internetowego informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami, użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w celu kontaktu, w zakresie niezbędnym do przygotowania i przesłania oferty, dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umów, jak również innych celów zgodnych z prawem, w tym zapewnienia usług żądanych przez użytkownika, personalizacji usług zgodnie z preferencjami użytkownika, dochodzenia roszczeń. Po uprzednim wyrażeniu zgody dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych.

Profilowanie

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.brasserie27.com, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych wrażliwych,

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu lub usług,

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, i tak:

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego serwisu internetowego i wypełniają w tym celu formularz kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu kontaktu, dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umów

– dane osobowe osób odwiedzających nasz serwis internetowy przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane treści, lub na podstawie zgody (w szczególności zgody na e-mail marketing),

– niekiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązki dla celów podatkowych i rachunkowych.

Okres przetwarzania

Okres, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@brasserie27.com lub skierować pismo na adres:

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@brasserie27.com lub pisma na adres:

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: kontakt@brasserie27.com.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi wiąże administratora umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług takich jak firmy, które zapewniają hosting serwisu internetowego, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie technologii informacyjnych i powiązanej infrastruktury, obsługę klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, marketing, i inne usługi, a także organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Pliki cookies

Serwis internetowy www.brasserie27.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, serwis rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza wyceny.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach jest dokonywane za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści serwisu, z której do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Linki do stron osób trzecich

Na stronie internetowej www.brasserie27.com udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Opal Investments sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszego serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.